ธนอนันต์อิเล็คทอนิกส์ แอร์ หนองคาย แอร์บ้าน ถูกกว่าห้าง
ถูกกว่าทุกร้านในจังหวัด สอบถาม 042 467277 หรือ 042 467447
ขายปลีก ส่ง สด ผ่อน หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานอาทิเช่น
เทศบาล อบต. โรงพยาบาล รพสต. โรงเรียน โรงแรม อพาร์ทเม้นท์
รีสอร์ท หอพัก ยินดีต้อนรับ ทุกเงื่อนไข

จำหน่าย LED TV เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ไมโครเวฟ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น
แอร์ติดผนัง แอร์ตั้งแขวน แอร์ตู้ตั้ง แอร์ฝังเพดาน แอร์สี่ทิศทาง แอร์ระบบ

ดูผลงานที่ผ่านมาของเราได้ที่ ==> แอร์หนองคาย

สาเหตุที่เราควรล้างแอร์

ด้วยระบบของเครื่องปรับอากาศเป็นระบบที่มีกีหมุนเวียนอากาศและมีการกรองเศษฝุ่น ผงแป้ง ก่อนจะปล่อยอากาศเย็นออกมาให้เรา หากระยะนานๆไปฝุ่นจะจับที่ฟิลเอร์จนเต็ม ต่อมาฝุ่นก็จะมาจับกับอุปกรณ์รอบข้างแอร์ พัดลมโพรงกระรอก บอดดี้ภายใรคอยล์เย็น นานไปอาจจะทให้แอร์ตัน และเป็นสะสมของเชื้อโรคต่งาๆ เราควรล้างแอร์ปีละ 1–2 ครั้ง ทำให้เครื่องปรับอากาศมีอายุยืนยาว ทำให้ผู้ใช้ได้รับอากาศที่ดีไม่มีเชื้อโรค และยังมีเหตุผลอื่นๆ

1.ป้องกันโรคที่เกิดจากฝุ่นในเครื่องปรับอากาศ

2.ประหยัดค่าไฟฟ้า แอร์ไม่ต้องทำงานหนัก

3.ยืดอายุของแอร์

4.ลดปริมาณเชื้อโรค และฝุ่น

5.ทำให้แอร์เย็นแร็วขึ้น

6.ลดกลิ่นอับ กลิ่นไม่พึงประสงค์

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade