Aicinām izmantot iespēju pieteikties kursiem par sadarbības prasmēm digitālajā vidē

Aivars Gribusts
Aug 10, 2017 · 2 min read

Aicinām izmantot iespēju dalībai pedagogu profesionālās pilnveides A programmā Vairāku skolu pedagogu sadarbības prasmes digitālajā vidē uz vienotas mākoņrisinājuma platformas bāzes!

Pieteikties var individuāli vai kā skolas komanda. Ieteicams, lai skolas komandā būtu dažādu mācību priekšmetu pedagogu pārstāvji, kam jau ir labas digitālās prasmes un kuri pēc mācībām varētu būt aktīvi padomdevēji citiem kolēģiem. Nav obligāti, bet iesakām izveidot jūsu skolas 4 pedagogu komanda.

Programma tiks īstenota 2 dienās no plkst. 10:00 līdz 15:30.
Nodarbības notiek “Lielvārds” Kompetences centrā Rīgā, Baznīcas ielā 20/22.

Ir vēl dažas brīvas vietas
18. un 19. oktobra grupā
un
22. un 23., 24. un 25., 27. un 28., 29. un 30. novembra grupās!

Laipni lūdzam izvēlēties vēl pieejamos mācību dienu datumus un pieteikties dalībai jaunajā A programmā!

Par kursu programmu

12 akadēmisko stundu A programmas mērķis ir paaugstināt vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci sadarbībai digitālajā vidē uz mākoņpakalpojuma platformas ClassFlow bāzes, kas nodrošina mācību procesa organizāciju un vadību, mācību satura pieejamību klātienē un neklātienē , skolēnu formatīvo vērtēšanu un individuālā progresa monitoringu, tādējādi nodrošinot dažādās savstarpējās sadarbības iespējas starp skolotājiem un skolēniem.

“Lielvārds” programmu īsteno sadarbībā ar uzņēmumu “GT19” un tā tiek finansēta saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas līgumu “Par mācību pakalpojumiem A programmu apguvei”.

Programmas satura bloki
1. Mācību saturs un metodika, organizējot mācību procesu daudzu digitālo ekrānu vidē un izmantojot mākoņpakalpojuma platformu. Pedagogu sagatavošana individuālam un kopējam sadarbības darbam
2. Skolotāju un skolēnu lietotāju izveides, pārvaldes un savstarpējās iesaistes organizēšana
3. Stundu plāna izveide un īstenošana individuāli katram skolotājām, skolotājiem vienas mācību iestādes ietvaros un dažādu mācību iestāžu skolotājiem, izmantojot mobilās mācīšanas pamatprincipus un brīvpieejas digitālos mācību materiālus
4. Formatīvās vērtēšanas pamatprincipi un tās realizēšanas iespējas ikdienas mācību procesā, skolēna mācību sasniegumu progresa uzskaite, attēlošana un analīze.

Laipni lūdzam izvēlēties vēl pieejamos mācību dienu datumus un pieteikties dalībai jaunajā A programmā!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade