Fågelkaos i köket – två 12-åringar räddade mig

”Jag törs inte” sa jag.

Andreas Jennische
Aug 10, 2016 · 2 min read

Jesus Krister vilken action det varit på torpet idag.

Efter fika med äppelpaj (blev bra trots omogen frukt) går jag ut med disken. Jag ser något brunt flyga förbi mig och hör en smäll. Det lät precis som någon som knackar lite för hårt på insidan av köksfönstret. Det var också vad jag trodde att det var. Men icke sa Nicke. Det var visserligen på insidan av fönstret men istället för ett barn som knackat satt där en stor brun fågel. Skräckslagen och snurrig i bollen förmodligen.

Neeeej tänkte jag som hatar att hålla på och deala med alla gnagare och andra djur som stör friden här stup i kvarten. Jag är enda vuxna personen i huset. Alltså blir det jag som måste lösa det här tänkte jag. Men det blir lättare med hjälp tänkte jag också och ropade genast ner tolvåringen och hans kompis från vinden.

”Kom ner det är en fågel i köket!” skrek jag för att vara tydlig från början.

Det funkade. De kom ner direkt.

Sedan följde en halvtimmes lång kamp för att få ut den stackars vilsna flygaren. Och det var inte jag som blev hjälten. De två tolvåringarna visade osedvanlig handlingskraft. Jag tycker att fåglar på nära håll är obehagliga och den här parveln som vildsint flaxade runt från hörn till hörn hade jag inte alls lust att fånga.

”Jag törs inte” sa jag.

”Ge mig handduken och en stol så gör jag det” sa den inlånade tolvåringen och fick genast hjälp av min egen pre-teen.

Med gemensamma krafter och ett stort badlakan lyckades de få tag på fågeln (slutpumpat ihoptryckt ovanför dörren i hallen) och lyfta ut den i friheten.

Vilken grej! Vilka ungar!


Andreas Jennische

Written by

Journalist. Stockholm. Twitter & Instagram: @ajennische Blog: andreasjennische.se Bio: about.me/andreas.jennische

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade