Sketch, waardig alternatief voor Fireworks?

Sketch wordt door velen gezien als ‘the next big thing’. Kan het Adobe Fireworks in de praktijk vervangen?

Andre Jilderda
Nov 28, 2013 · Unlisted

Sinds 2010 ben ik van Photoshop overgestapt naar Fireworks. Bij gebrek aan beter, want hoewel Fireworks zich veel beter leent voor UI design, maken de vele crashes het programma bijna onbruikbaar. Nu Adobe kortgeleden heeft aangekondigd de ontwikkeling van Fireworks stop te zetten is de hoop verloren gegaan op een stabiele applicatie. Tijd dus om op zoek te gaan naar een alternatief.

Hooray, artboards!

Volgens concullega's is Sketch van Bohemian Coding the next big thing. Bij het openen voelt het niet direct vertrouwd. Vergeleken met de Adobe programma's die ik gewend ben ziet de interface van Sketch er beperkt uit. Dit is een goed ding, zolang de nodige functies er maar zijn zodra je ze nodig hebt. Daarin slaagt Sketch aardig. Zo geeft Sketch je, net als Fireworks, de mogelijkheid te werken met meerdere pagina's binnen een bestand. Blij verrast werd ik door de artboards (die je misschien kent van Illustrator). Standaard is je canvas onbeperkt, waarbinnen je artboards kunt specificeren. Zo kan je bijvoorbeeld op één pagina verschillende artboards maken voor desktop, tablet & mobiel. Deze kan je exporteren naar aparte pagina's in een pdf of losse afbeeldingen. In de praktijk een erg handige feature.

Artboards in Sketch, meerdere schermresoluties ontwerpen binnen dezelfde pagina

Typografische features

Sketch rendert tekst crispy clean. Een veelgehoorde klacht van Fireworks is de slechte anti-aliasing van tekst. Wanneer je tussen beide programma's wisselt valt je op hoe slecht de textengine van Fireworks eigenlijk is. Karakters lijken 'wobbly'. Wel biedt Fireworks nog enige controle over de anti-aliasing. Sketch niet, wat soms vervelend is. Zo lijkt bijvoorbeeld Myriad Light niet echt licht. Dit kan je een probleem vinden, maar Sketch komt veel dichter in de buurt bij hoe de browser webfonts weergeeft. Dus wen er maar aan.

Een ander gemis in Fireworks in het gebrek aan OpenType features. Zo kun je bijvoorbeeld geen gebruik maken van ligaturen of small caps als deze in het font zijn opgenomen. Sketch gebruikt Mac's eigen font picker waarmee je dit standaard kunt doen. Geen overbodige luxe nu steeds meer browsers OpenType features ondersteunen.

OpenType features in Sketch; ligaturen & smallcaps

Beperkte aanpasbaarheid UI

Van Adobe zijn we gewend dat we zelf de interface kunnen aanpassen. Sketch is hierin wat beperkt. Met uitzondering van de iconen bovenin kan je niks aanpassen. Ook keyboard shortcuts wijzigen is (nog) niet mogelijk. Hmmm...

Wel beschikt Sketch, net als Fireworks, over een API waarvoor je eigen scripts kunt schrijven. Binnen Fireworks heb ik aardig wat scripts geïnstalleerd om ontbrekende functies toe te voegen. Hiervan zijn al een aantal omgezet van Fw naar Sketch, maar het lijkt erop dat de API wat beperkt is. Ook lijkt het erop dat er geen panels aan de Sketch UI kunnen worden toegevoegd, zoals Fireworks dat kan.

Fijne performance met toch wat bugs

Waar Fw de grootste steken heeft laten vallen is de stabiliteit & performance. Dus hoe zit dat? Sketch voelt snappy en snel aan. Sketch verbruikt sinds de laatste versie (2.3) veel meer geheugen bij bestanden met veel pagina’s, waarschijnlijk vanwege de nieuwe pagina preview optie. De CPU wordt alleen met pieken bij gebruik belast. Sketch crashte een paar keer tijdens het testen. Soms heel elegant, waarna het bestand automatisch werd hersteld, en soms niet... Ook liep ik regelmatig tegen rare rendering-bugs aan. Zo is bij het bewerken van tekstvelden soms een deel van de tekst onzichtbaar. Of zie je nog delen van objecten die je net hebt versleept.

Snappy, met hier en daar een rendering bug.

Mac only!

Designers houden van Mac's. Sketch ook. Plannen om een Windows versie uit te brengen zijn er dan ook niet. Dat is lastig, aangezien de meeste front-enders en ontwikkelaars in mijn ervaring de voorkeur geven aan Windows (of Linux). Wij werken veel met externe partijen, waarvoor Fireworks bestanden al een probleem vormen, laat staan Sketch. De compatibiliteit van Sketch met andere, meergebruikte programma's is daarnaast ook nog erg beperkt. Exporteren naar bijvoorbeeld '.psd-bestanden' is niet mogelijk. En ook het copy + pasten naar of van andere (Adobe) programma's werkt vaak niet lekker. Oftewel, in teamverband is Sketch eigenlijk een no-go.

What’s left?

Ik hoopte dat Sketch het gat dat Fireworks achter laat gemakkelijk kon dichten. Sketch is snel en heeft als webdesign tool zeker potentie. Het voelt alleen nog onvoldoende af om er je geld op in te zetten. Daarnaast is Sketch alleen beschikbaar voor Mac. Dus what's left? Voormalig Fireworks developer Alan Musselman werkt aan een open source design programma met de codenaam ‘Underdog’. Maar wanneer er een stabiele release uitkomt is onbekend. Voor nu blijven we dus nog zoekende. Wat zijn jou ervaringen met Sketch? Of welke tools raad jij aan?

  Andre Jilderda

  Written by

  Graphic designer @ Angi Studio, The Hague (NL)

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade