Kendini Daha Değerli Hissetmek – I.
Aybüke
271

Harika bir yazı olmuş umarım devamı gelir. Yogayı yaparken hangi kaynakları, appleri kullanıyorsunuz? Teşekkürler

Like what you read? Give Oğuz Akankan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.