آکات — نرده آلومینیومی سیلوری

نرده آلومینیومی سیلور یا همان نرده آلومینیوم نقره ای به دلیل استحکام بالا در برابر فشار , ضربه و همچنین راحتی در نگهداری با قیمت مناسب گزینه مناسبی برای استفاده در راه پله ها و حفاظ های بالکن در ساختمان های عمومی می باشد.این مدل نرده آلومینیوم امکان ترکیب با نرده های آلومینیومی در رنگ های طلایی , برنزی و طرح چوب را دارد. aluminium handrail silver

جهت مشاهده برروی تصاویر کلیک کنید

نرده آلومینیومی ترکیه

نرده آلومینیوم

نرده آلومینیومی طلایی

نرده آلومینیومی طرح چوب

نرده آلومینیوم چهار گوش

نرده آلومینیوم پلکسی

قیمت نرده آلومینیومی

نرده آلومینیومی برنزی راه پله

قطعات نرده آلومینیومی


Originally published at www.akat-steel.ir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.