آکات — نرده استیل شیشه خور

این مدل از نرده استیل ترکیبی از نرده استیل و گارد از جنس شیشه ای است.

glass stainless steel railing

جهت مشاهده برروی تصاویر کلیک کنید


Originally published at www.akat-steel.ir.

Like what you read? Give نرده و حفاظ آکات a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.