BiblFeed 10 år! Grattis, eller?

Åke Nygren
Dec 4, 2018 · 3 min read

Idag, för 10 år sedan, föddes BiblFeed: “en Ning där du kan följa både det officiella och inofficiella bibliotekssverige, via ett enda gemensamt RSS-flöde.”

Första inlägget på BIBLIST om BiblFeed

Ganska snart efter starten av BiblFeed hade vi tillsammans utvecklat ett fristående bibliotekscommunity, med hjälp av NING, en av många disruptiva nätverkstjänster som gav oss möjlighet att bygga våra egna nätverk, skapa våra egna plattformar på egna villkor och sist men inte minst, gjorde det enkelt att samla olika nyhetskällor på webben i ett gemensamt flöde, och vi kontrollerade flödet själva.

Snart skulle techjättarna komma att erövra alltmer av vår uppmärksamhet. Som en följd därav — och i likhet med (nästan) alla andra på vår kära sociala webb — övergav vi våra bloggar och lämnade de fria nätverkstjänsterna i sticket. Vi drog, tog vårt digitala pick och pack och flyttade från den alltmer krävande fria webben, in i det explosivt växande och alltmer glimrande gratisvaruhuset som vi kallar Facebook. Så även BiblFeed.

På Facebook kom vi att forma våra alltmer inbäddade digitala liv. Bekvämt, spännande. Och gratis, yay!

Eller?

Istället för att blogga började vi statusuppdatera. Istället för att bygga våra egna nätverk på våra egna villkor lät vi det som skulle komma att utvecklas till en av uppmärksamhetsekonomins största och mäktigaste bolag göra jobbet åt oss. Vi delegerade våra beslut och utformandet av våra flöden till algoritmer, skapade av ett företag med en affärsidé som reducerar oss och vår personliga data till produkter: en av vår tids mest lukrativa handelsvaror (för techföretagen, inte för oss användare). Nätjättarna började därmed tjäna storkovan på våra privatliv, och i utbyte fick vi “gratis”. Vi lät oss bli digitalt curlade i en bekväm inbäddad miljö som effektivt skedmatar algoritmiskt anpassade nyheter, omformar vår verklighetsuppfattning och förändrar vår bild av vad som är viktigt i våra liv.

Nu är ett bra tillfälle att reflektera över vad det egentligen var som hände, och hur vi ska göra nu. En sak jag har börjat göra är att återvända till de gamla bortglömda RSS-läsarna. Minns ni? RSS. Hur ålderdomligt låter inte det? Samtidigt så oerhört relevant för just den tid vi lever i. Det är nu vi behöver ta makten över våra flöden, och våra digitala identiteter. Det är nu vi behöver återvända till gammal teknik som fortfarande håller och samtidigt anstränga oss att formulera en vision om framtiden:

  • ska vi som ambassadörer för bibliotekens ethos verkligen fortsätta att okritiskt använda tjänster med en affärsmodell som tar ifrån oss makten över vår egen data?
  • börjar det bli dags nu att säga tack och hej till web 2.0 och dess avknoppning Bibliotek 2.0? Ska vi inte istället öppna dörrarna för visionen om ett Bibliotek 3.0, där vi bygger närvaro, omvärldsbevakar och faciliterar kunskap på ett nytt decentraliserat Internet, det som internetpionjärer som Tim Berners Lee vill bidra till med lösningen Solid Pods och där blockkedjan kanske kan bidra till verklig digital egenmakt?
  • vilka slutsatser kan vi dra av den gamla webbens haveri och hur ska vi hantera all denna nya teknik som är på gång och ger näring till våra utopier och dystopier?

Det här är frågor som jag börjat ställa mig på senare tid, och mitt sätt att hantera situationen är att fördjupa min läsning, reflektera och experimentera. Bildning har kanske aldrig varit viktigare än nu. Digital bildning.

Nu är det som sagt exakt 10 år sedan starten av BiblFeed. Jag firar dagen med att kuratera mina flöden i RSS-läsaren Inoreader. Hur firar du BiblFeeds födelsedag?

Åke Nygren

Written by

Dreaming of an open web empowered by ebrarians building trust, knowledge & democracy. Project leader @ssb_digibib & a Mozilla alumn.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade