akhavr
akhavr
Aug 30, 2018 · 1 min read

“Децентралізований веб” — це настільки широка категорія, що в “звичайному" інтернеті під неї попало б все підряд, від гугла і фб до silkroad та МамаПапаШоп на друпалі.

А децентралізація і стійкість до цензури стають все більш і більш критичними тому, що чиновники в держорганах хочуть собі все більше і більше бізнесу по регуляції та “нанесенню добра населенню”. І це все сплачує бізнес, а значить — покупець.

Тому, як тільки транзакційні витрати в “децентралізованому вебі" для якогось бізнес-процесу стануть значно меншими, ніж в “регульованому світі", то вони перетечуть туди.

А транзакційні витрати будуть зменшуватись, бо в вільному децентралізованому світі розробки витрат на рагуляції вже не існує.

akhavr

Written by

akhavr

Python/Django developer, Agile development, Entrepreneur

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade