10 λόγοι που το γράψιμο μου γα**σε τη ζωή.
Alex Emexezidis
11

Γράψε όμως κάτι, γιατί μπερδεύτηκα! Είσαι το μοναδικό κείμενο στα ελληνικά; Ωπ, βρήκα κι άλλα, απλώς είμαι νέος στο medium και δεν περίμενα να βρω ελληνικά άρθρα.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.