10 λόγοι που το γράψιμο μου γα**σε τη ζωή.
Alex Emexezidis
11

Γράψε όμως κάτι, γιατί μπερδεύτηκα! Είσαι το μοναδικό κείμενο στα ελληνικά; Ωπ, βρήκα κι άλλα, απλώς είμαι νέος στο medium και δεν περίμενα να βρω ελληνικά άρθρα.

Like what you read? Give Akis a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.