Intern organisation

Medemsnivåer

Medlemmar med full rösträtt kan alla svenska medborgare bli som har fyllt 16 år.

Även yngre medborgare än 16 år kan bli medlemmar, med alla rättigheter (och skyldigheter) som övriga medlemmar, men utan full rösträtt. Dessa medlemmars röster räknas som rådgivande och visas separat.

Medlemmar i andra partier med representation i riksdagen kan även bli medlemmar i Allmänna Partiet, men får endast lämna rådgivande röster. Detta för att undvika att medlemmar ur andra partier som sannolikt röstat på detta andra parti i riksdagsvalet inte ska få en “extra röst”, eller att andra riksdagspartier på ett organiserat sätt ska “ta över” och få igenom en fråga/motion. Medlemmar i andra partier bör dock ha rätt att skriva motioner liksom att delta i arbetet i övrigt så länge de följer samma regler som övriga.

Människor som lever i Sverige men ej är medborgare med rösträtt i riksdagsval har även dessa rätt att bli medlemmar med samma rättigheter/skyldigheter som ovanstående, men även dessas röster är rådgivande och redovisas separat.

Inloggade gäster har rätt att läsa allt material som publiceras på sidorna rörande motioner, samt har även rätt att rösta i alla frågor. Dessa röster är rådgivande och redovisas separat. Inloggade gäster har dock inte tillgång till medlemssidor, annan intern information och kan ej kontakta medlemmar direkt.

Besökare, icke inloggade gäster, kan läsa allt material som publiceras på sidorna rörande motioner och se röstresultat, men ges ingen möjlighet att lämna egna rådgivande röster. Besökare har inte heller tillgång till medlemssidor, annan intern information och kan ej kontakta medlemmar direkt.

Riksdagskandidater

Riksdagskandidater behöver inte vara medlemmar i Allmänna Partiet.

Riksdagskandidater får vara medlemmar i andra partier men får ej stå med på ett annat partis valsedel. Detta för att undvika att Allmänna Paritets riksdagskandidater representerar två olika partier.

Riksdagskandidater skriver på ett avtal med Allmänna Partiet där de lovar att rösta i enlighet med medlemmarnas önskemål.

Riksdagskandidater har full frihet att bedriva egen opinion i alla frågor för att övertyga medlemmarna om sitt ställningstagande.

Riksdagskandidater förväntas delta i arbetet i riksdagens utskott. Varje riksdagskandidat anger vilket eller vilka utskott bäst överensstämmer med hens intresseområden och expertis.

Riksdagskandidater kan vara delegater.

Riksdagskandidater kan meddela partiledningen om önskemål att få rösta på ett visst sätt i alla riksdagsvoteringar, men om fördelningen av medlemmarnas röster inte tillåter detta ska ledamoten rösta i enlighet med medlemmarnas beslut. Bryter en ledamot mot detta utesluts ledamoten med omedelbar verkan som medlem i/representant för Allmänna Partiet.

Delegater

Det finns inga krav på vem eller vad som får bli en delegat, så länge delegaten är en a) avgränsad enhet och b) denna enhet öppet redovisar sina ställningstaganden i Allmänna Paritets system för Delegerad Direktdemokrati.

En delegat kan alltså vara en organisation, en förening, en offentlig person eller en privatperson, så länge delegaten nyttjar Allmänna Partiets delegeringssystem.

Alla riksdagens partier blir delegater per automatik och delegeringen följer partiledningens beslut.

En delegat måste öppet redovisa för sin avsikt inför framtida voteringar liksom redovisa för sina tidigare voteringar. Delegeringssystemet är uppbyggt på ett sådant sätt att det inte går att vara anonym.

En delegat som inte nyttjar systemet resulterar i att dess delegerade röster räknas som neutrala eller avstådda röster.

Det är upp till den som delegerar sin röst att kontrollera hur rösten har använts.

Den som delegerar sin röst kan göra detta öppet eller slutet.

Delegater får delegera sin röst vidare, men måste alltid göra detta med full transparens. Systemet kommer omedelbart meddela den som delegerat sin röst om delegaten ändrar sig i någon fråga, men delegaten förväntas förmedla dem hen representerar i god tid inför ändringar.

Styrelse

Styrelsen är ytterst ansvarig för Allmänna Partiets strukturella verksamhet och demokratiska processer. Det vill säga det maskineri som tillåter medlemmarna att på ett smidigt sätt interagera med varandra, skapa motioner och innehåll, rösta och delegera. Styrelsens uppgift är alltså snarare administrativ än politisk.

Styrelsen tillämpar neutralitetsprincipen i sitt arbete. Målet är medlemmarnas vilja.

Enskilda styrelsemedlemmar kan dock, precis som övriga medlemmar i partiet, agera för sin egna politiska agenda genom att delta i arbetet med motioner, argumentera för en viss politik eller ta på sig rollen att vara delegat.