Stadgar för Allmänna Partiet Ideell Förening

1 Föreningens firma

1.1 Föreningens firma är Allmänna Partiet Ideell Förening.

2 Ändamål och verksamhet

2.1 Föreningens ändamål är att verka för att fördjupa och utveckla demokratin Sverige

2.2 Föreningen uppfyller sitt ändamål genom att:
• Driva en webbsida genom vilken medlemmar kan författa egna motioner
• Driva ett system för delegerad direktdemokrati varigenom medlemmarna kan rösta
• Ställa upp i Riksdagsval med syftet att ta mandat för att votera om de motioner som medlemmarna stödjer

2.3 Föreningen skall i sin verksamhet vägledas av följande principer:
• Humanism
• Jämlikhet
• Tolerans

3 Säte

3.1 Föreningen har sitt säte i Stockholm.

4 Medlemskap, utträde och uteslutning

4.1 Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen delegerat sådan
beslutanderätt till.

4.2 Ansökan om medlemskap avslås endast om vederbörande kan antas komma att skada eller motarbeta föreningens ändamål, verksamhet eller intressen.

4.3 Beslut att avslå medlemsansökan fattas av styrelsen.

4.4 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta skriftligen till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Ingen återbetalning av medlemsavgift sker.

4.5 Medlem som inte betalt medlemsavgift under två på varandra följande verksamhetsår skall anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlemskap upphör i detta fall när personen avförs från medlemsförteckningen.

4.6 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala föreningens beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens förhållningsregler för uppförande eller skadat föreningens intressen.

4.7 Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid.

4.8 Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela medlemmen varning.

4.9 Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

4.10 Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse alternativt av föreningens etiska råd.

5 Medlems rättigheter och skyldigheter

5.1 Medlemmens rättigheter:
• Medlemmen har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
• Medlemmen har rätt att delta i all verksamhet som föreningen erbjuder på internet
• Medlemmen har skyldighet att följa föreningens stadgar och beslut om fattas av föreningens organ.

5.1.1 Begränsningar i rättigheter
• Medlem som ej fyllt 16 år har ej bindande rösträtt
• Medlem som ej är svensk medborgare har ej bindande rösträtt
• Medlem som tillhör ett annat politiskt parti med riksdagsmandat har ej bindande rösträtt.

5.2 Medlemmens skyldigheter:
• Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
• Medlem skall betala av föreningsstämman fastställd medlemsavgift senast den 30 dagar efter godkänt medlemskap eller den 30 mars under löpande verksamhetsår samt de övriga avgifter som beslutas av föreningen.

6 Verksamhets- och räkenskapsår

6.1 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

7 Stadgetolkning och stadgeändring

7.1 Uppstår oklarhet om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte täcks av stadgarna hänskjuts frågan till nästkommande möte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7.2 Förändring av dessa stadgar kräver beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

7.3 Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 Upplösning av föreningen

8.1 För upplösningen av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

8.2 I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt demokratifrämjande ändamål, dels vad den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

9 Föreningsstämma och extra föreningsstämma

9.1 Föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad i Stockholm på tid som styrelsen bestämmer.

9.2 Kallelse till föreningsstämma skall av styrelsen senast tre veckor före stämman tillställas medlemmarna eller kungöras på föreningens webbsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det ange i kallelsen.

9.3 Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga senast en vecka före stämman. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

9.4 Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av föreningsstämman.

9.5 Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före
föreningsstämman. Styrelsen skall till föreningsstämman avge skriftligt yttrande över förslaget.

9.6 Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på föreningsstämman. Rösträtten är personlig. Ombud och fullmakter skall föranmälas till styrelsen minst en vecka före föreningsstämman.

9.7 Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

9.8 Föreningsstämman är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

9.9 Beslut på föreningsstämman fattas med acklamation (bifallsrop) eller om så begärs av röstberättigad medlem votering (omröstning).

9.10 Med undantag för §7.2 och §8.1 avgörs vid votering alla frågor genom enkel majoritet.

9.11 Val avgörs genom relativ majoritet.

9.12 Votering sker öppet.

9.13 Vid votering som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av föreningsstämmans ordförande, om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad sker lottdragning. Vid val skall i händelse av lika röstetal lottdragning avgöra.

9.14 Valbar till styrelsen och valberedning är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

9.15 Vid föreningsstämman skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för föreningsstämman.
2. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman.
3. Val av justeringsman och rösträknare.
4. Fråga om föreningsstämman har utlyst på rätt sätt.
5. Fastställelse av dragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställelse av medlemsavgifter.
10. Fastställelse av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens styrelseordförande för en tid av 1 år
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;
c) suppleanter i styrelsen för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
d) 1 revisor jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta;
13. Övriga frågor.

9.16 Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till stämman.

9.17 Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsstämma.

9.18 Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsstämma när revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

9.19 När styrelsen mottagit en begäran om extra stämma skall den inom 14 dagar utlysa sådan att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra stämma skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före stämman eller kungöras inom samma tid på föreningens webbsida.

9.20 Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra stämma får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående paragraf.

9.21 Vid extra stämma får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

10 Revision

10.1 Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper,
föreningsstämmo- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar beträffande
förvaltningen av föreningens angelägenheter.

10.2 Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

10.3 Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före föreningsstämman.

11 Styrelsen

11.1 Styrelsen består av ordförande samt minst 2 och högst 8 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

11.2 Det ska finnas minst 1högst 4 styrelsesuppleanter.

11.3 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

11.4 Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av föreningsstämman fastställd turordning. Avgår ledamot före mandatperiodens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande ordinarie föreningsstämma.

11.5 Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denne får utses till befattning inom styrelsen.

11.6 När föreningsstämman inte är samlad är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

11.7 Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

11.8 Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
• verkställa föreningsstämmans fattade beslut,
• planera, leda och föranleda arbetet inom föreningen,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• tillställa revisorn räkenskaper m m enligt 10.1, och
• förbereda föreningsstämma.

11.9 Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelningen av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte anat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter
på sekreteraren och kassören.

11.10 Sekreteraren skall
• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
• föra protokoll över styrelsens sammanträden,
• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
• se till att fattade besluts har verkställts,
• om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar, och
• årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

11.11 Kassören skall
• föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
• se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och andra organisationer.
• svara för föreningens bokföring,
• årligen upprätta balans- och resultaträkningar,
• utarbeta underlag för budget och budget uppföljning,
• se till att föreningens eventuella skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
• i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklaration och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
• föra inventarieförteckning, och
• se till att föreningens egendom är försäkrad på ett betryggande sätt.

11.12 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår.

11.13 Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

11.14 I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådana beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

11.15 Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

11.16 Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

11.17 Den som fattas beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen därom och årligen upprätta en rapport över sina beslut.
____________________________________
Stadgar antagna vid konstituerande föreningsstämma den 21 oktober 2016.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.