Alarko Carrier, nesli tükenmekte olan Houbara kuşunun üretildiği tesise hayat veriyor!

Alarko Carrier
Jan 11, 2018 · 2 min read

Alarko Carrier ve Automated Logic birlikteliği, bina otomasyon sistemlerinde iş alanını genişletmeye devam ediyor. Kazakistan’ın Çimkent şehrinde kurulan Houbara kuşu besleme tesislerinde, Automated Logic Bina Otomasyon Sistemleri ve Webctrl yazılımı kullanılıyor. Alarko Carrier, Webctrl sistemine ek olarak DDC pano, saha cihazları, kablosuz sensörler, UPS cihazları, vana ve vana motorlarıyla projeye destek veriyor. Nesli tükenme tehlikesi altındaki Houbara kuşu için kurulan ve hassas kontrol süreçlerinin yer aldığı tesiste, yıl içerisinde 7.600 adet kuşun üretilip doğaya bırakılması hedefleniyor.

Tesis bünyesindeki 56 binayı kapsayan projede, Automated Logic ürünü Webctrl yazılımının seçilmesinde en önemli etkeni, sınırsız nokta lisansıyla genişleyebilmesi oluşturuyor. Yetkililer, bu yapı sayesinde, tesiste nokta sayısı artışının ve projede yaşanacak genişlemelerin ek lisans yükü getirmeyeceğini belirtiyor. Projede 6 adet bulunan Indoor Breeding Unit binalarının her birinde 312’şer adet yetişkin kuş besleniyor. Webctrl yazılımı ise binalarda bulunan klima santrallarını, pompaları ve hava atış fanlarını kontrol ederek, istenilen şartlanmış havayı sunuyor. Binalar arasında kurulan fiber optik ağ sayesinde tek merkezden hepsinin kontrolünü ve izlenmesini sağlayan Webctrl yazılımı, sınırsız kullanıcı yaratma özelliğiyle binalara personel bazında erişim yetkilendirmesi yapıyor.

Binalarda önem arz eden su sarfiyatını raporlamak için su sayaçlarını izleyerek otomasyon ekranlarına yansıtan projede, ayrıca, soğuk oda ve su arıtma sistemleri de takip edilip raporlanıyor. PostgreSQL veritabanıyla entegre çalışan Webctrl sistemi, 32 Terabayt boyutunda bir depo alanı üzerinde çalışma olanağı sağlıyor. Sistemin temel taşı olan raporlama arayüzü, yeni nesil göstergelerle güçlendirilerek kullanıcılara anlaşılır bir sunum yapılmasını sağlıyor ve dil seçenekleriyle işletme ekibinin süreçlerini kolaylaştırıyor.

Houbara, yaklaşık 55–65 cm boylarına ulaşabilen ve 140 cm kanat açıklığı bulunan bir kuş. Tek seferde 2–3 yumurta yumurtlayabilen kuşlar, neredeyse hiç ses çıkarmıyor ve böceklerle besleniyor. Eti çok değerli olduğu için avcıların tehditi altındaki Houbara kuşu, çöllerde ve verimsiz alanlarda yaşıyor. Çok özel şartlarda yetişen ve üreyebilen bu kuş türü için, nitelikli yaşam alanlara ihtiyaç duyuluyor. Tesiste, kuşların yaşam döngüsüne en uygun sıcaklık değerlerini sağlayacak hava koşullandırma kontrolü yapılıyor. Binalarda 9 adet klima santralıyla çalışan 6 adet kondenser ünitesi bulunuyor.

Alarko Carrier

Written by

Isıtma, soğutma, havalandırma ve su basınçlandırma alanlarında Türkiye’nin lider markası.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade