SOCIAL MEDIA AWARDS’TA “ALTIN ÖDÜL” BU YIL DA ALARKO CARRİER’IN!

Alarko Carrier
Apr 27, 2018 · 2 min read

Alarko Carrier, Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Social Media Awards Turkey’de Veri Analitiği Ödülleri kategorisinde, iklimlendirme sektöründeki en sosyal marka seçilerek “Altın Ödül” almaya hak kazandı. Markaların sosyal medyadaki başarılı çalışma ve stratejilerinin değerlendirildiği organizasyonda, Deloitte Türkiye de uzmanlığıyla sürecin şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde yürütülmesi için destek verdi. Ödüller, 26 Nisan Perşembe akşamı Raffles Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Yarışmanın kategorilerinden biri olan Veri Analitiği Ödülleri, markaların sosyal medyada gösterdikleri performansı tarafsız ve veriye dayalı olarak analiz eden “SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi” sonuçlarına göre veriliyor. Değerlendirmede; markaların sosyal hesaplarındaki hayran sayısı, ileti kullanımı, iletilerin aldığı etkileşimin türü ve yoğunluğu, sektöründeki diğer markalara kıyasla bulunduğu konum etkili oluyor.

Ödül törenine katılan Alarko Carrier Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüdai Öztürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sosyal medyanın şirketlerin tüm iş yapış süreçlerinde etkili olduğunu, iletişimin de bundan ayrı düşünülemeyeceğini belirtti. Sosyal medyanın kitlelere ulaşmadaki hızı ve gücü nedeniyle markaların bu alana yoğun bir şekilde yöneldiklerini ifade eden Öztürk, “Sistemin interaktif yapısı, hedeflediğimiz grupların görüş ve beklentilerini daha net görebilmemize imkân tanıyor. Üstelik yarattığımız etkiyi de ölçümleyebiliyoruz. Bu yüzden sosyal medyayı çok önemsiyor ve aktif kullanıyoruz. Sektörümüzde, Facebook’tan ilk canlı yayın, Instagram’da ilk kurumsal işletme sayfasının açılması gibi ilkleri biz hayata geçirdik. Şu anda da tüm sosyal medya platformlarında özel günler için projeler planlıyor ve bunları hayata geçiriyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla elde ettiğimiz etkileşim, bu ödülü kazanmamızı sağladı. Bu ve benzeri faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi.

Alarko Carrier

Written by

Isıtma, soğutma, havalandırma ve su basınçlandırma alanlarında Türkiye’nin lider markası.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade