Українська дилема
Pylyp Dukhliy
334

Цілком згоден. Навіть були думки, що треба вже формувати якийсь фонд для “технократів”, тогож Пивоварського, щоб не йшли з влади(( Я згоден був би свої гроші вкладувати в такий фонд, якщо б він був цілком прозорий. Для зарплатні їм

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.