Sadakat Kültürü

Fırsatçı sadakat ve gerçek sadakat diye iki tür sadakat olduğuna inanıyorum.

Fırsatçı sadıklar, yapacak daha iyi birşey olmadığı, olacak daha iyi bir yer bulamadıkları, daha öğrenecek çok şey olduğu için oldukları yerde kalmaya devam eder, kendilerinden isteneni yapar, ama daha fazlasını vermezler.

Gerçek sadıklar ise bunları düşünebilme yetisine sahip değildirler, bulundukları şirketin kültürünün temel taşı olduklarının bile farkında değildirler, işi, ekibi, kültür severler, herkese destek olmaya çalışırlar, sorumluluk alırlar, ellerini taşın altına sokarlar, daha fazlasını vermek değil vermemek nedir bilmezler, tamamen odaklı ve keyifli bir kafaya sahiptirler.

Sadakatı şirket kültürünün bir parçası olarak yerleştirmediğiniz sürece, herkes için bir fırsat olarak kalacaksınız.


Originally published at bazenkendimitutamiyorum.tumblr.com.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.