Транспортна схема на София
Stoian Stoianov
70437

браво!
може да се добавят още малко стилизирани обекти, които са емблематични за града — паметник В. Левски, Статуята на София, партийния дом и други.
така ще бъде още по лесно и бързо ориентирането!

Like what you read? Give Alexander Boneff a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.