Εμείς φτιάχνουμε τις πόλεις και αυτές εμάς
Ioannis Charalampopoulos
11

Με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο όλα αυτά! Να προσθέσω οτι υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν ειναι απλώς η πολυπλοκότητα, αλλά η δομημένη, κατά ορισμένον τρόπο, πολυπλοκότητα που είναι σημαντική. Πιστεύω θα σας ενδιαφέρει αυτο εδώ: https://journalofbiourbanism.org/2014/05/07/of-architecture-music-and-brains-do-we-live-in-atonal-cities/ Το journal δεν έχει χρέωση, οπότε πατώντας Download as pdf, κατεβαίνει ολόκληρο το άρθρο.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.