۵ افسانه اشتباه در بازاریابی محتوا

Ali Akbar Faraj
Nov 19, 2018 · 4 min read

افسانه ها از کودکی همراه ما هستند. کسب و کار ها وقتی وارد حوزه جدیدی می شوند به صورت پیش فرض اقداماتی را انجام می دهند و به آن معتقد هستند که اشتباه است.

من بیش از ۷۰ مقاله در پالت وردپرس منتشر کردم و در تلاش بودم که اشتباهات بازاریابی محتوا را انجام ندهم.

از آن اشتباهات درس گرفتم و می خواهم آن اشتباهات را با شما به اشتراک بگذارم.

پست های اینستاگرام مملوع از محتوا است. داستان نویسی و استفاده از جملات حیرت انگیز که افراد از آن استفاده میکنند باعث می شود که بازخورد خوبی دریافت کنند.

به محض اینکه پرسپلیس از کاشیما آنتلرز شکست خورد تولید کنندگان محتوا شروع به نوشتن کردند.

خط یک در همین رابطه مقاله ای با عنوان ” اشتباه جبران نشدنی سیامک نعمتی” منتشر کردیم.

دیگر آن پست هایی که در اینستا تولید شده به فراموشی سپرده شده و بازدیدی ندارد و علت آن افسانه های قدیمی بازاریابی محتواست.

افراد بسیار زیادی به بازاریابی محتوا پرداخته اند. اما اسیر افسانه ها شده اند و این کار به روند رشد آن ها لطمه وارد میکند.

اما آن ۵ افسانه:

#افسانه یک: بازاریابی محتوا فقط برای محتوای رایگان است.

بسیاری از وبلاگ نویسان، تمام مقالات رایگان/همایش رایگان/داستان ها و تجربه های گرانبها را به صورت رایگان در اختیار بازدید کننده قرار می دهند.

آن ها به این باورند که تبدیل بازدید کنندگان به مشتری به خودی خود اتفاق می افتد و زنگ خوری آن ها بخاطر محتوای عالی زیاد خواهد شد.

محتوای رایگان در سایت خود قرار می دهند و به ازای وارد کردن هدیه، ایمیل بازدید کنندگان را دریافت می کنند ولی فقط دریافت می کنند و ارسال ایمیلی از سوی آن ها انجام نمی شود.

این مطلب را از دست ندهید

ایمیل مارکتینگ در ۳ مرحله

نهایت تلاشی که اکثر وبلاگ نویسان می کنند این است که ایمیلی در بازه های بدون برنامه ریزی به مخاطبین ارسال می کنند و مطالب برگزیده را ارسال می کنند.

بازاریابی محتوا ۳ مرحله دارد.

۱- افزایش ترافیک

۲- درگیری فرد با محصول شما

۳- تبدیل بازدید کننده به مشتری

اکثرا گزینه دو را نادیده میگیرند و فکر میکنند افزایش ترافیک در مرحله اول اتفاق می افتد و سپس به تبدیل منجر می شود.

این دید را کنار بگذارید که محتوای ۱۰۰% رایگان و همیشگی تولید کنید و به فکر تبدیل بازدید کنندگان نباشید .

#افسانه دو: محتوا را ایجاد کن و بازدید کننده خودش می آید.

بازاریابی محتوا دو کلمه است و محتوا فقط یکی از آن دو کلمه است

بدون بازاریابی نمی توانید بازدید کننده داشته باشید.

در مقاله ای به صورت کامل به بازاریابی محتوای نوشته شده پرداختیم

آموزش بازاریابی محتوا: مکانیک ها چگونه بازاریابی محتوا کنند.

#افسانه سه: ایجاد محتوا از بازاریابی مهم تر است.

نویسندگان اغلب به این دام گرفتار می شوند.

این افسانه در ادامه افسانه قبلیست.

از نظر شما کلمه بازاریابی چند بار در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است؟

سایت buzzsum به خوبی این کار را برای شما انجام خواهد داد.

کافیست ثبت نام رایگان خود را تکمیل کنید و سپس کلید واژه مورد نظر را طبق شکل زیر وارد کنید. تا ببینید چه تعداد مطلب محبوب در این زمینه در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است.

بسیاری از دوستان و وبلاگ نویسان بر این باورند که ایجاد محتوا کافیست.

در صورتی که بازاریابی و محتوا هر کدام ۵۰% را به خود اختصاص می دهد.

#افسانه چهارم: تولید محتوای معمولی کافیست.

تولید محتوای معمولی یعنی چی؟

محتوای معمولی یعنی محتوای ساده ای که بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ کلمه دارد.

همین مقاله تا همینجا که نوشتم بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ کلمه است ولی من ادامه می دهم. زیرا می خواهم عمق مطالب را مخاطب بفهمد.

آیا میدانید بیان محتوا چه نتیجه گیری ذهنی برای مخاطب در بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ کلمه دارد؟

یعنی فقط در زمان کوتاهی به من توجه کنید و سپس ادامه کار خود را دنبال کنید.

اگر افراد را به وبلاگ خود هدایت میکنید سعی کنید مطالب عمقی بنویسید تا کاربر را بیشتر درگیر سایت خود کنید.

#افسانه پنجم: بازاریابی محتوا بیشتر در مورد موتور های جستجو است.

ماموریت گوگل سامان دهی اطلاعات جهان است.

فقط نوشتن برای گوگل خودکشی است.

نوشتن مطلب فقط برای گوگل یک گناه است.

من کلید واژه “طراحی سایت” را در گوگل جستجو کردم. چند نتیجه را با هم بررسی میکنیم.

همانطور که میبینید مدیر سایت می خواست با چند کلمه کلیدی در این مطلب رتبه بگیرد.

این مطلب به هیچ عنوان نمی تواند یک عنوان بهینه برای کاربر باشد.

عنوان باید به صورت جمله باشد و نه به صورت کلمات کلیدی که با المانی جدا شده است.

نتیجه گیری:

قبل از نوشتن مقاله حتما ببینید که برای چی مینویسید و برای چه کسی مینویسید.

در این مقاله به اشتباهات ذهنی وبلاگ نویسان اشاره کردیم.

شما درگیر کدام افسانه هستید؟


Originally published at khateyek.com on November 19, 2018.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade