Aim of the project is using Objectify as a persistance API in a Spring Boot project. First we used a Data Store Emulator for local development.Now, I am going to deploy it to a Cloud Run compute service as a real cloud project.

Image for post
Image for post
Photo by Zorgist on Pixabay

Let’s remember first part. I created a spring boot project and used objectify for persistance level. I used data store emulator firstly in our local environment. Today we will deploy it to Cloud Run compute service. I assume that you already have basic Google Cloud and Spring Boot knowledge. I will not talk about Objectify, Spring Boot or Cloud Run deeply. You can follow the source code from here.

What is Cloud Run?
Cloud Run is a compute platform that enables you to run containers. Pricing and speed of deployment are striking features. …

Aim of the project is using Objectify as a persistance API in a Spring Boot project. First we use a Data Store Emulator for local development which is the topic of this assay. Deploy it to a Cloud Run compute service as a real cloud project is second part and topic of the second assay.

Image for post
Image for post
Photo by Claus Norgaard on Pixabay

I assume that you already have basic Google Cloud and Spring Boot knowledge. I will not talk about Objectify, Spring Boot or GCP deeply. I just want to develop a basic project quickly and try to explain how you can do it. So, we have a spring boot project which has various endpoints. We will make some Datastore transactions by using these endpoints. Additionally, you can use this project as a MVC template as well. You can follow the source code from here.

What is Objectify? Objectify is defined in its own Github page as ‘ a third party JAVA…

Bu kavramlar genelde anlaşılması, ayırt edilmesi zor bir hale gelebiliyor. Ben de yakın zamana kadar karıştırdığımı ve içeriklerini öğrendiğimde yanlış kullandığımı farkettim.

Bu yazımda bu terimleri, java dili özelinde genelden özele doğru detaylandırmaya çalışacağım.

Image for post
Image for post

Web Server: önce bu terimi kavramamız gerekiyor. Temel olarak bilinmesi gereken ana kavram bu aslında. Çünkü istemciden gelen istek ilk olarak buraya gelir.

Eğer istemcinin istediği cevap statik html,css yada bir png dosyası gibi değişmeyen içerikler olsaydı, web server’lar internet alemi için yeterli olacaktı. Web server gelen isteklere statik cevaplar veren bir teknolojidir. Server-side programlar, DB transaction’lar yada dinamik HTML içerikler yoktur.

Java dünyası için en…

Gazap Üzümleri, Bölüm 14

Batı toprakları, başlayan değişim altında tedirgin. Batı devletleri fırtınadan önceki atlar gibi tedirgin. Büyük toprak sahipleri, sinirli. Bir değişme olduğunu sezmekte, ama değişmenin ne olduğunu bilmemekteler. Büyük toprak sahipleri ilk önlerine gelen şeye saldırıyorlar. Hükümet yetkilerinin genişletilmesine, işçi birliğinin kuvvetlenmesine; yeni vergilere, planlara kızıyorlar ama, bunlar neden değil, sonuç; neden değil, sonuç… Neden, derinde ve basit: Neden, midedeki açlık. Milyonlarca kere büyütülmüş açlık; bir tek insandaki açlığın, neşe açlığının ve biraz güven açlığının, milyonlarca kere büyütülmüşü. Gelişmek, çalışmak, yaratmak isteyen kasların ve kafaların milyonlarca kere büyütülmüşü. İnsanın en son belirli, kesin fonksiyonu… Çalışmak için ağrıyan kaslar…

Image for post
Image for post

We use Java 7 for our codes and decided to use Java 8. With this passing, i see that we can use functional programming advantages and i started to learn Lambda expressions. If you are decided to write java lambda expressions in your code, like me, you can confuse about the syntax. Lambda expression syntax is different from usual java code form. Code below is an example;

IHeyLambda<Integer> factorial = (n) -> {
int result = 1;
for (int i = 1; i <= n; i++)
result = i * result;
System.out.println("result:"+result);
return result;
};

ali guvenbas

java and angular developer, google cloud, reader, traveller

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store