محاسبه محیط و مساحت مثلث

Alighane
1 min readOct 16

--

  1. آموزش محاسبه محیط مثلث

محیط مثلث برابر با جمع طول سه ضلع آن است. معمولا از فرمول زیر برای محاسبه محیط مثلث استفاده می‌شود:

محیط = a + b + c

در اینجا:

– a, b , cطول سه ضلع مثلث هستند.

مثال:

فرض کنید یک مثلث با طول ضلع‌های a = 3،b = 4 و c = 5 داریم. می‌خواهیم محیط این مثلث را محاسبه کنیم.

محیط = 5 + 4 + 3 = 12

بنابراین، محیط این مثلث برابر با 12 واحد طول (مثلا سانتی متر یا اینچ) است. محاسبه محیط مثلث از اصول پایه‌ای هندسه است و در بسیاری از مسائل مربوط به مثلث‌ها به کار می‌رود.

  1. آموزش محاسبه مساحت مثلث

مساحت مثلث ، معمولا با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود. اگر b طول یک ضلع از مثلث و h ارتفاع وارد شده بر آن ضلع باشد، مساحت مثلث به صورت زیر قابل محاسبه است:

مساحت مثلث =* b * h

در اینجا:

– b طول یک ضلع از مثلث (به عنوان پایه) است.

– h ارتفاع است.

  • حل مسئله

فرض کنید یک مثلث با ضلع پایه b = 6 و ارتفاع h = 8 داریم. می‌خواهیم مساحت این مثلث را محاسبه کنیم.

مساحت مثلث =* 6 * 8 =24

بنابراین، مساحت این مثلث برابر با 24 واحد طولی (مثلا سانتی متر مربع یا اینچ ) است.

--

--