Bu arada tabiki bu kadar sayıda farklı kültürün bir arada yaşadığı bir şehirde yaşamak ve onların kendine has tatlarını deneyebilmek, (örneğin; koreye gitmemiş biri olarak bir korelinin ne yediğini, nasıl bir damak tadı olduğunu öğrenmek) kendi adıma müthiş bir imkan.
Hikaye New York’ta geçiyor Bölüm 3: Dünyanın en büyük…
Yasir Buğra Eryılmaz
1154

Çoğu Koreli’de Amerika’daki Kore yemeklerinin Kore’de bilinmediğini söylüyor.

Like what you read? Give Ali Abakan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.