Mümkün İletişim

Belki de karşındakini gerçekten anlayabiliyor olmak sahiden mümkündür. Gerçek iletişimin imkansızlığı o kadar da mutlak değildir. Bu zamana kadar absolu seviyesinde hüküm süren mutlak imkansızlık ihtimali aslında özünde gerçek iletişimin ancak düşünüldüğünden daha da nadir kurulabilen yakınlıklarda teşkil olabilmesindendi hep.


Bu yazıdaki kelimeleri teker teker bir araya getirebilmek çok çok zor olmuştu.

Like what you read? Give Alican Çakmak Kozoğlu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.