Newton ve Kepler’in Allah arayışı

Kepler : “Yaratıcı’yı kainata bakarak bulmak ve O’nu tanımak istemekten başka fazla arzu merak duyduğum başka bir şey yoktur”

Newton : “Kainata ve kendime bakarak Allah’ı bulup tanımak istiyorum”

Kepler ve Newton dünya ve ahiret dengesini kurabilmiş şanslı bilim adamlarından. Ve bu amaca ulaşmak için çalışmaları onları oldukça mutlu yapmış olmalı.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.