Piyasa Kapitalizmi ve Kadın

Bu arada medya, reklam, eğlence, magazin, televizyon ve sinema endüstrisi kadın vücudunu yeniden keşfetti. Kadının her organı reklam aracı oldu, tanıtımda kullanıldı. Sinema, televizyon ve basın erotik ve pornografik yayınlarla cinsellikte somutlaşan kadını tüketime sundu. Belki de tarihte ilk defa kadın bu çağda ve öylesine aşağılanmış bulunmaktadır. Şu ikiyüzlülüğe bakın ki, kadını cinsel objeye indirgeyen ve sömüren piyasa kapitalizmi, kadına özgürlük ve haklar bağışladığını ve böylelikle özgürleştirip yücelttiğini öne sürmektedir.

Kitap : Ali Bulaç — İnsanın Özgürlük Arayışı

Like what you read? Give Ali Demirci a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.