Protestan Devrim

… Eskiden Ahireti isteyen adamın dünya ile çok işi olmazdı, kenara çekilirdi, tespihini çeker manastıra çekilirdi. Protestanlık şunu yaptı, protestanlık dedi ki “Ahireti kazanmak istiyorsan dünyadan geçmen lazım”. Ve ilk kez dünya istenmeyen, pis bir engel olmaktan çıkıp hedefe varmanın amacı haline geldi. Ve protestanlık birden insanları hem rasyonelize etti — zaman değerli, mekan değerli — ve çalışmaya teşvik etti. Dünyada senin yaptığın dünyevi amel, uhrevi amele dönüşüyor. Kendi kurtuluşunun bir işaretidir burda başarılı olman.

— Mücahit Bilici *

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.