(Big Bang açıklamasını ben de “tatmin edici” bulmuyorum. Yani “iyi de, ondan önce bir şeyler olması lazım” düşüncesi, ister istemez hep aklımın kenarında bir yerde. Çöpçü de olsak, Papa da olsak, fizikçi de olsak, zaman-üstü düşünemeyiz,, “peki onu ne yaratmış” sorusunu sormayı bırakamayız)
Tanrı Dünya’yı Yaratmadan Önce Ne Yapıyordu?
ImmanuelTolstoyevski
881

Eğer tanrı yaratılırsa tanrı olabilir mi? Akıl ve mantık bunu cevaplıyor aslında.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.