Bir inovasyon bulmacası
kayam
613

Çukuru dairesel fırının sığacağı kare şeklinde düşünürsek bence çukurun köşesinden itme yaparsak fırın tam yerine oturana kadar karenin kenarları fırının erken düşmesini önleyecektir tam yerine oturana kadar. Benim çözümümde bu.

Like what you read? Give Ali Engin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.