Zira malesef hayat size sonsuz bir güç vermiyor, kendi akışı ve getirileri mevcut.
Siz içinizde bir ümit barındırabiliyorsanız ne mutlu, ama ben bazı konularda siz buna dilerseniz…
Aybüke
1

Işte Tam da burada bu döngüyü kırmak istiyorum Bu döngüyü kırabilecek anahtarı bulmayı çok arzuluyorum inanın.

Yapabileceklerimi inanıyorum ve inandığım bir şeyi değiştirmeye de hiç düşünmüyorum sonuna kadar gerekirse defalarca ve defalarca yine de deneyeceğim

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.