Sign in

Sau 1 năm 8 tháng “lang bạt” khắp lục địa từ Á sang Âu rồi qua Nam Mỹ, Bắc Cực, năm nay, Trần Đặng Đăng Khoa, phượt thủ gốc Tiền Giang với hành trình xuyên lục địa, đón cái Tết xa nhà lần 2 tại nơi cách Việt Nam nửa bán cầu.

Bật mí túi Doremon của ‘Phượt thủ’ Trần Đặng Đăng Khoa vòng quanh thế giới bằng xe máy.

Phượt thủ xuyên thế giới bằng xe máy đã tiết lộ hành trang của mình trong chuyến đi gồm:

  • Quần áo đủ loại để chạy xe, để mặc ngủ…

ALONG WALKER

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store