Vav Harfinin Sırları, Serpent, Superman ve İblis
Tommy
575

sembolizme güzel mana vermişsiniz, zihin açıcı bir çalışma olmuş. raptiyeleri doğru noktalara batırmışsınız ancak ipleri doğru yönde germemişsiniz maalesef.
yazının tutarlılığını bozan, hava kaçıran bir nokta var. evet dini kaynaklarda mesih inancı (second coming) vahiy ya da rivayet bir şekilde var; evet 666 sayısı deccalı (antichrist) veya başka bir şeytanı varlığı temsil ediyor. ama bu ikisinin düşman olacağı ve savaşacağı da belirtiliyor. eğer bu noktayı gizler ve hollywood/popüler kültür atıflarıyla ikisinin aynı varlık olacağını, o dini kaynakların insanları kandırdığını ima ederseniz mantıktaki sümen altı safsatasını (fallacy of slanting) yapmış olursunuz. yani hesaba katılması gereken bir noktanın atlanması veya eksik vurgulanması yoluyla sonucu manipüle etmek. kısacası alıntılarınız doğru ama eksik.

Like what you read? Give alp demirkabız a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.