Bir inovasyon bulmacası
kayam
512

Çok dayanıklı kumaştan yapılmış yüzlerce balonla kuyuyu doldurup, ocağı kuyuya yerleştirdikten sonra balonları teker teker patlatabiliriz sanırım. Bu balonlar ocağın kuyuya yerleştirilmesini de kolaylaştıracaklardır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.