Kefil Olduğum 49 Podcast (artı yedekler)
ImmanuelTolstoyevski
1245

ortak dinlediklerimin (radiolab, rationally speaking vs…) hepsinin altına imzamı atarım. daha önce dinlemediklerimi şimdi ekledim. eminim onlar da çok iyidir.

the way i heard it’i (http://mikerowe.com/podcast/) ekleyebilirim bunlara. 6–7 dakikalık memory palace tadında bir podcast.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.