This story is unavailable.

Açıkçası yazmak istediğim her konu hakkında yazıyorum, günlük hayatımdan siyasi olaylara kadar. Zaten ülkenin gündemi çok yoğun olduğu için her türlü yazacak malzeme oluyor, kendi yorumlarımı yazıyorum ama.

Like what you read? Give Alper Şimşek a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.