Düşünme hakkında söylediklerinize sonuna kadar katılıyorum.
Mehmet Saltan
11

Bencede insanlar hayallere kendini fazla kaptırmamalı. Geçenlerde bir yazı okumuştum, söylediğinizi de doğrulayan; insanlar hayallerinde gerçek hayatta aradıkları tatminleri bulabildikleri zaman gerçek hayatta o hayali gerçekleştirmek için çaba sarf etmiyormuş. Yorumunuz için ise ayrıca teşekkür ederim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.