Yazınca kişisel olarak çözüm bulamadığınız konularda farklı bir bakış açısı kazandınız mı?
ridvanunal
11

Eğer kendimi veya çözüm bulmaya çalıştığım konuyu bütün artıları ve eksileri ortaya dökerek sert bir şekilde eleştirirsem, evet farklı bir bakış açısı kazanıyorum. Zaten yazmamın amaçlarından biri bu; çünkü böylece geçmişe çok fazla takılmamış oluyorum.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.