Alpesh Doshi

Alpesh Doshi

Blockchain, business models, big data, analytics, sustainability, ESG, AI, digital transformation, innovation, Linkedin: http://bit.ly/alpeshdoshi