İnsan olmanın en belirgin özelliklerinden birisi, yaşadığı sosyal çevreyi çok iyi taklit edebilme özelliğidir. Günümüzde özgün olmak, birey olmak çok önemli bir yaşam şekli gibi göründüğü için, taklit etmek kulağa biraz nahoş gelebilir. Hatta günümüzde birey olma vurgusu o kadar yoğundur ki, gelenekselliğin yoğun şekilde yaşandığı insanlar arasında bile, özgünleşme çabasına sıkça rastlamak mümkündür. Ancak bu çabamız bile taklit etme/edebilme özelliğimize dayanmaktadır. Bu çerçevede bu yazının amacı, düşünme kavramının farklı çeşitlerini, boyutlarını açıklayabilmek ve düşünme ve yaşama ilişkisi içinde bize nelerin daha iyi hissettirebileceği ile ilgili bazı tahminlerde bulunmaktır.

Beyin hakkında yapılan bazı bilimsel çalışmalar ve felsefi çıkarımlar bize insanın sosyal ve biyolojik yanlarıyla ilgili bazı bilgiler sunmaktadır. Bu bilgilere göre insanın beyninde bulunan ve duygu oluşturan beyin işlevlerinin, beyinde düşünce oluşturan işlevlere nazaran daha ön planda olduğu bulgusu ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle insan yaşarken düşüncelerinden çok duygularına göre hareket etmektedir. Aslında burada düşünce dediğimiz şeyi tanımlamakta fayda vardır. …


Bu yazının amacı insan olarak hissettiğimiz acıların, hayatlarımızda oluşturduğumuz (sevgi, dürüstlük, onur gibi) değerleri nasıl etkilediğini tartışmaktır. İnsanı araştırma konusu yaptığımız bu tip bir sorgulamaya fenomenal araştırma diyoruz. Fenomenal araştırmalar, gözlemleyebildiğimiz, ya da deneyleyebildiğimiz(deneyimleyebildiğimiz) durumlara ilişkin yaptığımız araştırmalara verdiğimiz isimdir. Bu bir bakıma bilimsel araştırma olarak da adlandırılabilir. Ben burada bu yöntemi kullanarak, insanın acısı ve insani değerler arasındaki ilişki ile ilgili bazı değerlendirmeler yapacağım.

İnsan, çok farklı ve ilginç bazı canlılık özelliklerine sahiptir. Bu doğrultuda sahip olduğumuz acı hisleri de farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Acı kelimesi, içinde farklı anlamlar barındırır. Acı denildiğinde akla farklı tanımlar gelir. Bu yüzden, bu araştırmada adı geçen “acı” kavramanı tanımlamakta fayda vardır. Benim burada kullanacağım acı kavramı fizyolojik ve psikolojik acıya işaret etmektedir. Aslında fizyolojik ve psikolojik acının birbirinden ayrılamayacağını düşünmekteyim. Bunun ne demek olduğunu aşağıda açıklayacağım. …


This essay aims to discuss the effects of our suffers on our values (such as love, honesty, honor). We call this type of examination as phenomenal research. For the phenomenal examinations we need subjects to observe and make experiments. Here, “human conscious and emotions” are our subjects. It is little bit polemical topic if the conscious or emotions can be the subjects of the researches. Here I accept the idea that we can examine humans’ conscious and emotions as the phenomenal subjects. …


Bu yazının amacı, bugünlerde hepimizin zaman zaman hissettiği, içine düştüğü, hayatın anlamı nedir sorusuna bir yanıt bulmaya çalışmaktır.

Elbette hayatın anlamı nedir sorusunun yanıtı, herkes için farklılık gösterir. Bazılarımız daha şanslıdır. Onlar için hayatın anlamı daha belirgindir. Kimi insan için hayatının anlamı bir başka insan iken (bu çocuğu ya da eşi olabilir), kimi insan için hayatın anlamı işi olabilir. Bazılarımız bilime inanırken, bazılarımız insanlığa, bazılarımız da Tanrı’ya inanır. Bu yazıda yanıt vermeye çalıştığım anlam arayışı ise; hayatın anlamı nedir sorusuna, yanıt bulamayan kimseler içindir.

Yaşamımızdaki problemleri çözmenin yollarından bir tanesi, problemleri çözümlemek (analiz etmek) yoludur. Çözümlemekten kasıt ise problemi parçalarına ayırmaktır. Analiz kelimesi latince kökenlidir (analisus). Bu yöntemi vurgulayan Decartes, Hobbes gibi birçok önemli filozof vardır. Burada da hayatın anlamı problemini çözümleyeceğim. Öncelikle anlam kelimesinin ne demek olduğunu parçalarına ayırıp, tanımını yapma yoluna gideceğim. …


Nowadays we ask many questions to ourselves and think really much on our lives. One of the confusing and tiring question is “what is the meaning of life”. In this article, I will try to find an answer for this tough question.

Surely, everyone has different answers for the meaning of life. Luckily for some of us, the answer is clearer. Some thinks that their wife or their children are the meaning of life for themselves. Others think that job is the most important thing. Some believes in science, humanism (the meaning was different before in the history of philosophy), Some god. …

About

alp yuce

Hello everyone. My name is Alp Yüce. I am a philosophy student, and phd student in educaitonal sciences. I research on education, philosophy and neuroscience.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store