Toledo

Toledo İspanya’nın; Granada, Cordoba ve Sevilla ile beraber en orjinal şehirlerinden birisi. Şimdiye kadar birçok uygarlığa ait izler bulunuyor. 8.yüzyılda Müslümanların adım attığı İber Yarımadasının güney kısmındaki şehirler hızla bir ilerleyiş kaydediyorlardı. Fetih gerçekleşmeden evvel Yahudi vatandaşları çok zor bir durumda ve siyasi baskılara maruz kalmaktaydılar. fakat Müslümanların fethetmesi sonucu bölge tabiri caizse rönesansını yaşadı. Müslümanlar ve Yahudiler felsefe, ilim, tıp, mimaride büyük adımlarla ilerlediler. Bölgenin yerli vatandaşı olan Hristiyanlara karşı bir ayrımcılık yapılmadı ve onlarda bu yükselme hareketine katıldılar. Vizigot vatandaşlar fetih sonrası bölgenin ana dili olan Arapça’yı öğreniyordu ve eğitimlerini, sanatlarını bununla icra ediyorlardı. Arap dil ve edebiyatı derken, İslam dinine de yakınlık göstermeye başlıyorlardı. Bu yeni kültürü benimseyen ama kendi Hristiyan kimliğini muhafaza eden zümreye Araplaşmış anlamında -dilimizde farklı anlamlarda kullanımı olsa da- (Musta’rib), İspanyolca Mozarap denirdi. Mozaraplar Hristiyan kaldılar. Ama Arap-İslam kültürünün de en sadık mensuplarıydılar. Ta ki geri fetih hareketi gerçekleşene kadar, onu da diğer yazılarımda uzun uzadıya anlatacağım çünkü dünya tarihini değiştiren sonuçları yaşanmıştır bu durumun.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.