Pagination Meselesi.
Erkan Tonbul
1

Crawl budget a direkt olarak etki etmiyor. Çünkü o sayfaların taranmasını engellemiyorlar. Canonical olsa da o sayfalar ziyaret ediliyor. nofollow ile link bazlı engelleme yapılabilir ama bu seferde rel parametrelerini engellemiş oluruz ve kategorideki içerik sayısı düşük görünür. Bu da sıralamalara olumsuz yansır.
O nedenle her iki modelinde aynı kapıya çıktığını düşünüyorum şimdilik.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.