Bodrum’a taşınmadan önce bilinmesi gerekenler
Neden Bodrum’a taşındım ve neden daha kaliteli bir hayata ihtiyacım var?
Fatih Güner
35016

kışın çokta rahat değilmiş buralar anladığım kadarıyla. Sıkıntısı olmayan yer yok tabi ki

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.