சிங்கப்பூர் தேசிய நூலக வாரியத்தின் ஆதரவில் சங்கப்பலகை வாசகர் வட்டத்தின் மூன்றாவது அமர்வு இன்று விக்டோரியா தெரு நூலகத்தில் நடந்தேறியது. மூன்று சிறப்பான தலைப்புகளில் உரைகள் நடந்தேறின. விழாவிற்கு வந்திருந்த அனைவருக்கும் நன்றி. காணொளிகள் கீழே. முனைவர்.ஸ்ரீலக்ஷ்மியின் ‘கம்பன் காட்டும் பெண்ணியப் பார்வைகள்’ ஒளிப்பதிவுக் கருவி செயலிழந்ததால் பதிவாகவில்லை. மீண்டும் ஒருமுறை பதிவு செய்து தெரிவிக்கிறேன்.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Amaruvi Devanathan’s story.