தினம் ஒரு பாசுரம்-41
anbudan BALA|எஅ.பாலா
11

சூப்பர்! ஒரு பக்கத்தில் இத்தனை விஷயங்களை அடக்கிச் சொல்லியிருக்கிீறீர்களே, உங்களுக்கு ரொம்ப கடமைபட்டுள்ளேன், நன்றி :-)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.