De inspiratiebronnen achter de double bill van Lucas Devroe en Koen De Preter

Schouwburg Kortrijk blog

In 1908 beschreef de Duitse socioloog Georg Simmel een “stranger” (vreemde) als volgt:

“Hij is verankerd binnen een bepaalde ruimtelijke groep […] maar zijn positie binnen deze groep is essentieel bepaald door het feit dat hij hier niet vanaf het begin toe behoorde.”

Lucas Devroe

Tot tweemaal toe werd de jonge Lucas Devroe al geconfronteerd met zijn positie als vreemde: toen hij van zijn geboortestad Kortrijk naar Tilburg verhuisde om er aan de Fontys Hogeschool Choreografie te studeren en toen hij daarop met dit nieuwe referentiekader terugkeerde naar Kortrijk. Zijn danseres Izah Hankammer maakte ditzelfde fenomeen nog sterker mee toen ze op haar veertiende van de Filippijnen naar Duitsland verhuisde en toen ze jaren later naar haar geboorteland terugkeerde. Met het essay van Simmel in het achterhoofd bieden ze u op 1 oktober “A Glimpse of a Stranger”.

Izah Hankammer

De tevens aan Fontys afgestudeerde Koen De Preter verwijst voor “Dancing”, zijn eerste solo sinds 2004, ook naar Duitse geschriften. Meer bepaald naar het volgende citaat van Friedrich Nietschze:

“We moeten elke dag als verloren beschouwen waarop we niet minstens een keer gedanst hebben. En we moeten elke waarheid vals noemen die niet minstens door een lach vergezeld ging.”

Koen De Preter

Goed nieuws voor De Preter, want hij ziet in elke beweging dans, en deinst er in “Dancing” niet voor terug een lach te koppelen aan zijn observatie van de kwetsbare positie van de hedendaagse kunstenaar. Goed nieuws voor u, want deze twee jonge makers maken in de geest van Nietschze van 1 oktober een dubbel gewonnen dag.

Meer info en tickets via: http://bit.ly/DaNcInG

Geschreven door Tom De Moor

Schouwburg Kortrijk blog

Written by

Ambassadeurs van Schouwburg Kortrijk pennen hun gedachten neer over voorstellingen, artiesten en repetitieprocessen.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade