First Contact/Het Nieuwstedelijk

Schouwburg Kortrijk blog
Apr 1 · 2 min read

Door de ogen van Nora Wille

“Als het woord theater weerklinkt, denkt men vaak aan indrukwekkende decors en kostuums om u tegen te zeggen. First contact was anders, anders dan alle stukken die ik al heb mogen bijwonen.

Het is een project van Adriaan Van Aken en een productie van Het Nieuwstedelijk. Met de begeleiding van muziek door Joris Caluwaerts en de striptekeningen van Wide Verknocke nemen Stijn Meuris en Sara Vertongen ons mee naar het leven van een vader.

Hij is eigenlijk een vader die niet heel goed weet hoe hij een vader moet zijn. Hij reist de wereld rond en vergeet soms zijn eigen wereld, zijn dochter. Zij begint te puberen en weet maar al te goed hoe ze haar grenzen moet verleggen. Het hele verhaal door krijgen we beter grip op de relatie tussen de twee. De vader die eindelijk beseft dat hij zijn dochter wil beschermen en Sarah, de dochter die haar vleugels al lang heeft gespreid om de wereld te zien.

Het leuke aan deze voorstelling is dat iedereen zich volgens mij wel kan inleven in één (of meerdere) van de rollen. Het actuele speelt ook een grote rol bij het beleven van de voorstelling. Denk aan burn-outs, prestatiedruk, etc. Stijn Meuris en Sara Vertongen hebben heerlijke stemmen, om bij weg te dromen en het stuk enigszins tastbaar te maken. De tekeningen zijn niet heel gedetailleerd, maar dat maakt het net puur en eenvoudig. Een stuk zoals dit hoeft niet meer te zijn. De tekeningen die geprojecteerd worden met afwisselende lichten op de achtergrond, de muziek die je nog meer meeneemt in het verhaal…

Ik heb er van genoten

Als u de kans heeft

Ga heen en geniet ook

(voor degene die liever thuis blijven: first contact is ook te vinden in de Appstore)”

Katrijn Van Giel

    Schouwburg Kortrijk blog

    Written by

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade