Bagaar/Lazarus & Guy Cassiers

Schouwburg Kortrijk blog
Apr 1 · 1 min read

Nele Devos, 1 van onze theaterambassadeurs doet morgen de inleiding bij ‘Bagaar’ en ging hiervoor naar de voorstelling kijken. Lees hieronder wat ze ervan vond.

De kernacteurs van Lazarus zijn door de jaren heen zo goed op elkaar afgestemd, waardoor het onderlinge spel op scène zeer natuurlijk overkomt. Door de afwisseling van harde taal en bruuske bewegingen, met humoristische uitspraken en absurde taferelen, weet Lazarus een voorstelling met een zwaar thema alsnog verteerbaar te maken. Dit typeert dan ook dit gezelschap: maatschappelijke thema’s op een lichtvoetige manier aankaarten, en daarin slagen ook.

Nele Devos vertelt jou graag meer over de voorstelling in haar inleiding om 19:30 in het Arenatheater.

Kom zelf ‘Bagaar’ ontdekken in onze schouwburg.

Info en tickets op https://www.schouwburgkortrijk.be/programma/158/bagaar/arsenaal_lazarus_toneelhuis

Kurt Van der Elst
    Schouwburg Kortrijk blog

    Written by

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade