Een mening geven over copyright, vind ik echt geen gemakkelijke opdracht.

Zoals we in de les hebben besproken heeft copyright zowel voordelen als nadelen. Ik ben voor copyright bekeken vanuit het standpunt van de artiest. Ik vind dat het als artiest belangrijk is dat anderen niet zomaar jou werk kunnen overnemen. Robin Thicke’s liedje “Blurred Lines" zou grotendeels zijn overgenomen van het “Got to give it up” van Martin Gaye. Begrijpelijk dat artiesten dit aanvechten. Vanuit een journalistiek standpunt gezien zou ik niet willen dat iemand mijn artikel overneemt of gebruik maakt van mijn foto’s, want daarover hebben wij ook copyright. Vanuit het standpunt als gewone “mens” bekeken ben soms wel voor copyleft omdat ik zelf niet voor muziek, films of series wil betalen. Aangezien er zoveel “illegale” manieren beschikbaar zijn om gratis muziek, films of series te beluisteren of bekijken… Waarom zouden we dan betalen?

Bekeken vanuit de context, ben ik zowel voor copyright als copyleft!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.