اگر لازمه ما تایید کنیم رو این خواسته ها؟؟
Mahdi Majidzadeh
1

متاسفانه سیستم رای دهی به ایده نداره مدیوم، این رو روی ایمیل باهاشون در میون گذاشتم.

به نظرم بد نیست شما هم ایمیل بزنید. من درباره استفاده از فونت مناسب هم بهشون فیدبک دادم:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.