ติดตั้งแล้ว ตัวการ์ดไม่ยอมประมวณผลครับ ผมมีวิธีแก้ให้เปล่าครับ
Channarong Studio
12

Channarong Studio ถ้าใช้ windows 10 ต้องต่อจอแยกครับ แล้วใช้สายสัญญาณจาก จอ เสียบเข้าการ์ดจอโดยตรงเลย

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.