ສົມຜົນຂັ້ນສອງ

ລອງມາຂຽນໂປຣແກຣມໄລ່ສົມຜົນຂັ້ນສອງດ້ວຍ ພາສາ Java ກັນ

ມືໃໝ່ຮຽນຂຽນພາສາ ຈາວາ

ທຳອິດແມ່ນເຮົາມາເບິ່ງກ່ອນວ່າ ການຄິດໄລ່ສົມຜົນຂັ້ນສອງແມ່ນ:

ax^2+bx+c=0

delta = b * b — 4 * a * c

ມີ 3 ກໍລະນີ ດັ່ງນີ້:
- ຖ້າ delta < 0 ແມ່ນບໍ່ມີຄ່າ
- ຖ້າ delta = 0 ມີຄ່າດຽວກໍ່ຄື x = -b / 2 * a
- ຖ້າ delta > 0 ແມ່ນມີ 2 ຄ່າ :
  • x1 = (-b + Math.sqrt(delta)) / (2 * a);
  • x2 = (-b — Math.sqrt(delta)) / (2 * a);

ຈາກນັ້ນກໍໍ່ເປີດ ໂປຣແກຣມ IDE ສຳລັບຂຽນ Java ຂຶ້ນມາ ໃນນີ້ຂ້ອຍໃຊ້ Eclipse ຈາກນັ້ນກໍ່ New Project ແລະຕັ້ງຊື່ Project.

ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ New Packages ແລະ New 2 Class ຂຶ້ນມາໂດຍໃສ່ຊື່ວ່າ main ແລະ Calculator ເຊິ່ງ main class ເຮົາຈະໃຊ້ສຳລັບ Run ໂປຣແກຣມຂອງພວກເຮົາ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ມາຂຽນ Code ກັນເລີຍ

package com.xyz.test;

public class Calculator {

public void calculate(double a ,double b ,double c){

double delta = b * b - 4 * a *c;

double x1 , x2;

if(delta <0){

System.out.println("don't have value");

}

if(delta == 0){

System.out.println("the equation has a unique solution:"+ (-b) / (2 * a ));

}

if(delta > 0 ){

System.out.println("equations have two solutions :");

x1 = (-b+Math.sqrt(delta)) / (2 * a);

x2 = (-b-Math.sqrt(delta)) / (2 * a);

System.out.println("\nx1= "+x1);

System.out.println("\nx2 "+x2);

}

}

}

ໃນ Calulator Class ເຮົາຂຽນ Code ໄດ້ດັ່ງຮູບຂ້າງເທິງ.

package com.xyz.test;

import java.util.Scanner;

public class main {

public static void main(String[] args) {

Calculator cal = new Calculator();

Scanner sc = new Scanner(System.in);

System.out.printf(“Enter value a= “);

double a = sc.nextDouble();

System.out.printf(“Enter value b= “);

double b = sc.nextDouble();

System.out.printf(“Enter value c= “);

double c = sc.nextDouble();

cal.calculate(a, b, c);

sc.close();

}

}

ສ່ວນໃນ main class ແມ່ນເຮົາໃຊ້ Scanner ໂດຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປ້ອນຄ່າຈາກແປ້ນພິມ,ໂດຍພິມຄຳສັ່ງຕາມຮູບດ້ານເທິງເລີຍ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນລອງ Run ລອງເບິ່ງແລະປ້ອນຄ່າລອງເບິ່ງ:

ສົມໝຸດລອງປ້ອນ ຄ່າ

a = 4

b = -4

c = 1

ຜົນທີ່ໄດ້ແມ່ນ ຄ່າ x ຕ້ອງມີຄ່າດຽວເພາະວ່າ delta = 0

ຕາມຮູບດ້ານລຸ່ມເລີຍ:

ຈົບຂ່າວ !

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.